vmest.ru страница 1
скачать файл

Зареєстровано Міністерством праці та соціальної політики України
Реєстровий № 55 від 24 липня 2007 р.

Угода

між Національним банком України та Центральним комітетом

професійної спілки працівників державних установ України

на 2007 - 2008 роки

Національний банк України (далі - Національний банк) в особі Голови Національного банку України Стельмаха Володимира Семеновича, який діє на підставі Закону України "Про Національний банк України" та Постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року № 2244-IV "Про призначення Стельмаха B.C. на посаду Голови Національного банку України", з однієї сторони, та Центральний комітет професійної спілки працівників державних установ України (далі - Комітет), в особі голови Комітету Нікітіної Тетяни Василівни, яка діє на підставі Статуту професійної спілки працівників державних установ України, з другої сторони (далі - Сторони), згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди", а також іншими нормативними актами з питань, що стосуються колективних договорів і угод, уклали цю Угоду про таке.


1. Предмет Угоди
1.1. Цією угодою встановлюються норми та гарантії, права та взаємні обов'язки Сторін стосовно врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. Угоду укладено з метою посилення соціального захисту, підвищення ефективності праці, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці, поліпшення медико-соціальної допомоги, забезпечення соціальних гарантій працівникам, запобігання трудовим конфліктам.

1.2. Угода поширюється на всіх працівників центрального апарату, територіальних управлінь, структурних підрозділів, одиниць та навчальних закладів Національного банку (далі - працівники), а також на працівників первинних профспілкових організацій працівників Національного банку України (далі - профспілки), які працюють на виборних посадах.

1.3. Комітет з питань, що належать до його компетенції, представляє інтереси працівників Національного банку України в усіх органах державної влади та державних організаціях.

1.4. Для ведення переговорів з укладення Угоди і підбиття підсумків її виконання, а також розгляду конфліктних ситуацій створюється робоча комісія, склад якої наведений у додатку до Угоди.

1.5. Сторони зобов'язуються не рідше одного разу на рік інформувати одна одну про виконання взятих на себе зобов'язань.

2. Зобов'язання Національного банку
2.1. Службово-економічна діяльність

2.1.1. Сприяти забезпеченню стабільної роботи і соціальних гарантій працівників.

2.1.2. Визначати пріоритетні напрямки розвитку системи Національного банку, створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для їх реалізації.

2.1.3. Надавати методичну допомогу працівникам з питань розроблення колективних договорів, забезпечувати виконання встановлених цією Угодою соціальних гарантій.

2.2. Сприяти зайнятості та підвищенню професійної кваліфікації працівників.

2.2.1. Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" Сторони здійснюють узгоджені заходи щодо забезпечення зайнятості працівників.

2.2.2. Під час проведення змін в організації виробництва і праці, внесення змін до структури Національного банку України, скорочення чисельності або штату працівників здійснювати заходи щодо працевлаштування працівників згідно з вимогами законодавства України.

2.2.3. Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років.

2.3. Трудові відносини

2.3.1. Трудові відносини з працівниками регулюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

2.3.2. Умови трудових договорів, повинні відповідати законодавству України, цій Угоді та колективному договору.

2.3.3. Згідно із законодавством України в підрозділах центрального апарату, територіальних управлінь, структурних підрозділах, одиницях та навчальних закладах Національного банку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для працівників окремих структурних підрозділів Національного банку України за погодженням з профспілкою може встановлюватися підсумований облік робочого часу.

2.3.4. Надурочна робота для працівників Національного банку України, зазначених у першому реченні пункту 2.3.3, допускається як виняток у випадках, передбачених трудовим законодавством України, за погодженням з профспілкою.

2.3.5. Тривалість щорічних та додаткових відпусток для працівників встановлюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

2.4. Оплата праці

2.4.1. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення мотивації праці службовців та обслуговуючого персоналу Національного банку.

2.4.2. Оплата праці службовців та обслуговуючого персоналу Національного банку України здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, розроблених з урахуванням вимог законодавства України з питань оплати праці.

2.4.3. Виплата заробітної плати працівникам Національного банку проводиться в строки, установлені законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку.

2.5. Охорона праці та здоров'я

2.5.1. Здійснювати нагляд за додержанням у підрозділах центрального апарату, територіальних управліннях, структурних підрозділах, одиницях та навчальних закладах Національного банку нормативно-правових актів з охорони праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

2.5.2. Контролювати стан безпеки і побутових умов на виробництві відповідно до Закону України "Про охорону праці".

2.5.3. Нести відповідальність за організацію і проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці і постійно контролювати виконання ними вимог інструкцій з охорони праці.

2.5.4. У разі нещасного випадку на виробництві під час виконання трудових обов'язків або професійного захворювання здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я відповідно до законодавства України.

2.5.5. Забезпечувати проведення обов'язкових попередніх медичних оглядів під час прийняття на роботу, яка пов'язана з небезпечними шкідливими речовинами і несприятливими виробничими факторами, а також періодичних медичних оглядів працівників у строки, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України.

2.5.6. Уживати заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

2.5.7. Дотримувати вимоги законодавства щодо паритетного становища жінок і чоловіків при комплектуванні кадрами, просуванні по роботі та недопущення нерівності в оплаті праці жінок і чоловіків.

2.6. Соціальний розвиток

2.6.1. Вирішувати питання житлових умов працівників разом з органами місцевої влади, домагатися виконання статті 36 Закону України "Про державну службу" щодо можливості отримання службовцями Національного банку України безвідсоткового житлового кредиту.

2.6.2. Здійснювати матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам, які перебувають на обліку у Національному банку України.

2.6.3. Забезпечувати, за можливості, працівників Національного банку медичним обслуговуванням.

2.6.4. Забезпечувати доставку окремих категорій працівників на роботу і додому службовим транспортом згідно з окремими розпорядчими документами Національного банку України.

2.6.5. Згідно із законодавством України та умовами колективних договорів Національний банк України, його територіальні управління, структурні підрозділи, одиниці та навчальні заклади перераховують відповідній профспілці кошти в розмірі не менше 0,3% від фонду оплати праці на організацію нею культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи з працівниками Національного банку України, відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

2.6.6. Сприяти організації та проведенню оглядів самодіяльних колективів, народної творчості, свят, змагань, спартакіад колективів фізкультури і спорту, відзначенню їх переможців.
3. Зобов'язання Сторін
3.1. Національний банк і Комітет забезпечують укладення в центральному апараті, територіальних управліннях, структурних підрозділах, одиницях та навчальних закладах Національного банку колективних договорів згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди».

3.2. Сторони зобов'язуються проводити єдину організаційно-технічну політику з питань створення здорових і безпечних умов праці, запобігання аварій, травматизму та професійних захворювань.

3.3. Прийняті сторонами за цією Угодою зобов'язання є обов'язковими для виконання та застосування під час укладення колективних договорів.
4. Зобов'язання Комітету
4.1. Відповідно до законодавства України сприяти статутній діяльності виборчих органів профспілки в Національному банку.

4.2. Комітет та профспілка у межах визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, цією Угодою та своїми Статутами беруть участь у заходах щодо:

поліпшення праці і побуту, оздоровлення працівників;

додержання соціальних гарантій трудових колективів в організації та оплаті праці;

розроблення та погодження проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що стосуються охорони праці, соціальних гарантій та інших інтересів;

надання працівникам безкоштовної юридичної і консультативної допомоги з соціально-економічних і правових питань.


5. Права профспілкових органів і працівників
5.1. Відповідно до законодавства України сприяти статутній діяльності організацій і виборних органів профспілки.

5.2. Брати участь у розробленні та погодженні проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Національного банку України з питань оплати праці працівників Національного банку України.

5.3. Безперешкодно відвідувати підрозділи Національного банку, у яких працюють члени профспілки, для реалізації установлених законодавством України та цією Угодою прав і статутних завдань профспілки.

5.4. Звертатися до Національного банку з пропозицією щодо безготівкового утримання і перерахування через бухгалтерію на рахунок відповідних профспілок членських профспілкових внесків на підставі особистої письмової заяви члена профспілки.

5.5. Незвільненим профспілковим працівникам надається час для виконання громадських обов'язків у інтересах колективу, а також для профспілкового навчання з оплатою відповідно до законодавства України.

5.6. Здійснювати представництво та захист колективних інтересів працівників Національного банку України незалежно від їх членства у профспілках.


6. Строк дії Угоди
6.1. Угода набуває чинності з дня підписання і діє до 31.12.2008.

6.2. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться у зв'язку зі змінами законодавства України або за ініціативи однієї з Сторін після проведення переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і набирають чинності після підписання їх Сторонами.


7. Інші умови
7.1. Положення нових нормативно-правових актів України, якими встановлюються більш високі гарантії, ніж передбачено цією Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями Угоди.

7.2. Сторони домовились на час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнути до їх вирішення відповідно до законодавства України.8. Прикінцеві положення
8.1. Доповнення і зміни до Угоди можуть бути внесені лише за згодою Сторін.

8.2. Контроль за реалізацією положень цієї Угоди здійснюється спеціально створеною комісією. У разі порушення виконання умов Угоди робоча комісія в письмовій формі інформує про це осіб, які підписали Угоду. Сторони проводять взаємні консультації по суті подання робочої комісії та вживають заходи щодо усунення виявлених порушень.


9. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін


Професійна спілка працівників державних установ України

01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2Національний банк України

01601, м. Київ,

вул. Інститутська, 9


Голова Центрального комітету профспілки працівників державних установ України

Т.В.НікітінаГолова Національного банку України
В.С.Стельмах

04.07.2007

04.07.2007

Склад комісії

з ведення переговорів і укладення Угоди між

Національним банком України та Центральним комітетом

професійної спілки працівників державних установ України

на 2007 - 2008 роки

Від Національного банку України:
1. Шаповалов Анатолій Васильович - перший заступник Голови

Національного банку України;


2. Іванюк Ігор Михайлович - директор Департаменту персоналу

Національного банку України;

3. Кандибка Ольга Михайлівна - директор Фінансового департаменту

Національного банку України;

4. Степаненко Анатолій Іванович - начальник Головного Управління

Національного банку України по місту

Києву та Київській області;

5. Руденко Олександр Петрович - начальник Господарсько-експлуатаційного управління Національного банку України.


Від Центрального комітету професійної спілки працівників державних установ України:
1. Ковтун Віктор Михайлович - заступник голови Центрального комітету

професійної спілки працівників державних

установ України;
2 Гурневич Валентина Володимирівна - завідуючий відділу захисту економічних прав

та інтересів трудящих Центрального комітету

професійної спілки працівників державних

установ України;


3. Почтовий Віталій Семенович - голова Київського міського комітету

професійної спілки працівників державних

установ;
4. Акулова Ірина Володимирівна - член Центрального комітету професійної

спілки працівників державних установ України,

заступник начальника відділу персоналу

Управління Національного банку України в

Донецькій області;
5. Щуцький Володимир Дмитрович - начальник ОПЕРУ Національного банку

України, голова профспілкового комітетуцентрального апарату Національного банку

України.
скачать файлСмотрите также:
Зареєстровано Міністерством праці та соціальної політики України Реєстровий №55 від 24 липня 2007 р. Угода між Національним банком України та Центральним комітетом професійної спілки працівників державних установ України на 2007 2008 роки
111.46kb.
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166
174.72kb.
На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30. 11
22.14kb.
Виступ голови Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України Л. Татаринової, Обласна селекторна нарада
38.15kb.
З метою забезпечення незалежної оцінки стану реалізації проекту "Модернізація державної податкової служби України 1" та відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 04
21.43kb.
Порядок денний 21 засідання президії ЦК профспілки працівників державних установ України
397.35kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 квітня 2012 року м. Заліщики №263-од
77.98kb.
Угода про співробітництво в галузі сільського господарства між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини
29.79kb.
Верховна Рада України Щодо проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”
292.2kb.
«Праця і зарплата» №33 (709) 8 вересня 2010 року
41.08kb.
Наказ № м. Львів 2008 р. Про проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року
125.06kb.
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
1703.2kb.